Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie rozpoczyna proces przyjmowania wniosków o przyznanie funduszy na rozwój zawodowy pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin składania wniosków przypada między 14 a 15 lutego bieżącego roku.

Urząd otrzymał znaczne środki, wynoszące 663.800 zł, które mają być przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego. Środki te będą przyznawane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ustaliło priorytety dla tego programu w 2024 roku.

Oto wytyczne dla dofinansowania, podzielone na kilka priorytetów:

  • Priorytet 1: Wsparcie szkoleń związanych z nowymi technologiami i procesami w firmach.
  • Priorytet 2: Dofinansowanie szkoleń w zawodach deficytowych na poziomie lokalnym i regionalnym.
  • Priorytet 3: Wsparcie osób powracających na rynek pracy, w tym rodzin wielodzietnych.
  • Priorytet 4: Rozwój umiejętności cyfrowych.
  • Priorytet 5: Szkolenia dla pracowników branży motoryzacyjnej.
  • Priorytet 6: Wsparcie osób po 45 roku życia.
  • Priorytet 7: Programy dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  • Priorytet 8: Edukacja w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania kryzysom w przedsiębiorstwach.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą pokryć koszty kursów, studiów podyplomowych, egzaminów certyfikacyjnych, badań lekarskich oraz ubezpieczeń wypadkowych związanych z kształceniem.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju przedsiębiorstwa – wynosi 80% kosztów dla większości firm, do maksymalnej kwoty 7.000 zł na uczestnika, natomiast dla mikroprzedsiębiorstw pokrycie kosztów może osiągnąć 100%. Wszystkie działania finansowane są z uwzględnieniem zasad jakości usług i racjonalnego wydatkowania publicznych środków.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane są kryteria zgodności z priorytetami funduszu, adekwatności kompetencji, kosztów usług oraz posiadanych certyfikatów jakości przez realizatorów kursów. Dodatkowo brane są pod uwagę plany zatrudnienia absolwentów kursów finansowanych przez fundusz.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni, z możliwością przedłużenia do 50 dni w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Ważne jest, aby wnioski były poprawnie wypełnione i zawierały wymagane załączniki. Nieprawidłowo wypełnione wnioski będą zwracane do poprawy, a ich brak rozpatrzenia nastąpi w przypadku niepoprawienia lub niekompletności załączników.

Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie, przy czym ważna jest data wpływu wniosku do urzędu. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji urzędu, a wszelkie wnioski powinny być podpisane przez uprawnione osoby.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: https://leszno.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024